Allez au contenu Allez à la navigation

PRAVIDLA SOUTĚŽE "Sensibio respekt"

1. Pořadatel Soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem "Sensibio rešpekt" (dále jen "Soutěž") je společnost NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25308246, DIČ: CZ25308246 (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel sestavil tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

2. Místo a trvání Soutěže

Soutěž probíhá ve vybraných partnerských lékárnách Pořadatele (Dále jen "Místo konání Soutěže") v termínu od 02.03.2020 do 30.04.2020.

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která:

 • dovršila 18 let věku,
 • jejíž svéprávnost nebyla omezena,
 • má doručovací adresu v České republice,
 • která splní podmínky Soutěže podle čl. 4 Pravidel Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
   

4. Podmínky Soutěže

Do Soutěže se zapojí Soutěžící, který během doby trvání Soutěže:

 • vyplní v Místě konání Soutěže na jednu část hrací kartičky komu a za jaké rozhodnutí vyjadřuje svůj respekt
 • následně vyplní v druhé části hrací kartičky registrační formulář a souhlasí s Pravidly Soutěže

Soutěže nejsou oprávnění se zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a další osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „osoby vyloučené ze Soutěže“).

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže či Soutěžící, kterého Pořadatel ze Soutěže vyřadil, Pořadatel má právo těmto osobám výhru neodevzdat. Pořadatel je rovněž oprávněn výhru neodevzdat, zjistí-li nebo bude-li mít důvodné podezření o porušení pravidel Soutěže ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která podvodným nebo nekalým způsobem dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

5. Výhry

Výhry v Soutěži jsou následující:
25x Sensibio balíček:

 • Sensibio H2O 500 ml
 • Sensibio Light krém
 • Sensibio Oční krém
   

6. Určení výherce a převzetí výhry

Výherci budou určeni náhodným výběrem z těch Soutěžících, kteří splnili všechny Podmínky Soutěže, a to nejpozději do 04.05.2020. Výherci budou zveřejnění na www.bioderma-cz.com/respekt, a to nejpozději do 10.05.2020. Celkový počet výherců je: 25. Výherci budou kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do Soutěže a budou požádáni, aby pro účely doručení výhry uvedli adresu, na kterou výlučně jim (ne jiné osobě) může být výhra zaslána. Výhry si nelze převzít osobně.

7. Daně

Pořadatel neodpovídá za řádné splnění daňových povinností výherce, vyplývající z výhry podle příslušného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zvláštní ustanovení

Účastí Soutěžícího v Soutěži tento Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato Pravidla, pozastavit Soutěž či ji bez náhrady zrušit, a to bez předchozího upozornění a uvedení důvodů. Pořadatel je rovněž oprávněn Soutěž dle svého uvážení prodloužit. Účastník soutěže nemá na výhru ze soutěže právní nárok a v souladu s § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ji není oprávněn po pořadateli vymáhat. Výhru v Soutěži nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, či jakéhokoliv jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě výhry. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher a případné škody vzniklé účastí Soutěžícího v Soutěži nebo užíváním výher výherci. Tím není dotčena případná odpovědnost Pořadatele za škodu způsobenou vadou výrobku (výhry) podle § 2939 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

I. Účastník soutěže uděluje Pořadateli soutěže výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kožní diagnóza a preference ohledně informací o dětských produktech za účelem realizace soutěže. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, její vyhodnocení a případného předání výher. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud Pořadatel obdrží odvolání souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů, má to za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži.

II. V případě, že účastník soutěže udělil Pořadateli i souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kožní diagnóza a preference ohledně informací o dětských produktech i za účelem zasílání newsletteru Společnosti, budou osobní údaje účastníka zpracovávány, a to až dokud se neodhlásí z odběru newsletteru. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

III. Účastník soutěže tímto bere na vědomí, že příslušné webové stránky mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Zprávu nebo zákaz cookies může účastník učinit prostřednictvím nástrojů ve všech webových prohlížečích.

IV. Dále účastník bere na vědomí, že pokud neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jeho osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování a nebudou ani přenášeny do třetích zemí. Osobní údaje účastníka nebudou v takovém případě poskytnuty na zpracování třetím stranám, avšak budou poskytnuty pouze Organizátorovi soutěže jako zprostředkovateli.

V. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má účastník následující práva: (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) namítat proti zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost osobních údajů, (vii) na podání stížnosti na příslušný kontrolní úřad, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů. Kontakt pro poskytnutí dalších informací o ochraně a zpracování osobních údajů je ochranaudaju@cz.naos.com Podrobnější informace o zpracovávání a ochraně mých osobních údajů jsou pro účastníka k dispozici na následujícím linku.

V Praze, 02.03.2020