Allez au contenu Allez à la navigation

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "1. Advent."

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

1) JAK SE MŮŽU ZAPOJIT?

Stačí, když nám do komentáře napíšete, jaký byl nejlepší dárek, co jste kdy dostali pod stromeček.

 

2) JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL A CO DÁL?

V aplikaci Facebook, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže na příslušný e-mail a poslali mu svoji doručovací adresu.

 

3) MOHU SOUTĚŽIT OPAKOVANĚ?

Ne, je možné zaslat pouze jednu odpověď.

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "1. Advent."

Pořadatel soutěže: NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o. se sídlem

Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25308246, DIČ: CZ25308246

 

Organizátor: Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha, PSČ 118 00, IČO: 28525001, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

 

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní akce s názvem „1. Advent“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od    2. 12. do 8. 12. 2018 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako ,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která v době konání soutěže napíše komentář pod soutěžní post na Facebooku, který musí plnit zadání soutěže. Tedy napíše do komentáře, jaký byl nejlepší dárek, co kdy dostal pod stromeček a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel. Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď.

 

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky.

 

3. MECHANIKA

Soutěže se lze zúčastnit napsáním komentáře pod soutěžní příspěvek zveřejněný na Facebooku v období od 2. 12. do 23:59 8. 12. 2018.

 

Soutěžícími se stávají osoby, které v době konání soutěže napsali svůj komentář pod soutěžní příspěvek a splnili všechny podmínky těchto pravidel.

 

Vyhrávají tři soutěžící, kteří budou vybráni losem. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do sedmi dnů od konce soutěže v aplikaci Facebook, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby poslali svoji doručovací adresu do soukromé zprávy. Výherce je povinen zaslat svou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 60-ti dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

 

 

4. VÝHRY

Soutěží se celkem o 1x kabelku Longchamp a 3x balíček se sprchovým olejem a tělovým krémem Atoderm. Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely.

 

5. VÝHERCI

Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do sedmi dnů od konce soutěže v aplikaci Facebook, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby poslali své doručovací údaje prostřednictvím soukromé zprávy.

 

Výhry budou výhercům zaslány (předány) nejpozději do 60-ti dnů a to prostřednictvím předem smluvené kurýrní společnosti dle místa doručení. Pořadatatel ani organizátor soutěže neručí za doručení výhry kurýrní společností. Vrácené zásilky nebudou opětovně zasílány výhercům.

 

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

 

Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

 

 

 

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 60-ti dnů od data doručení adresy. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.

 

Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

 

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

 

 

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici http://www.bioderma-cz.com.

 

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

V Praze dne 30. listopadu 2018

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Účastník soutěže uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) společnosti NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25308246, DIČ: CZ25308246 jako správci a společnosti Peppermint Digital s.r.o., IČO: 28525001 jako zpracovateli osobních údajů pro účel provedení soutěže.

 

II. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel provedení soutěže na dobu provádění soutěže.

 

III. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (město), fotografie a audiovizuální záznam účastníka soutěže pro účel dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj.:

 • nabízení obchodu a služeb,
 • zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e- mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění
 • jejich užití ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce a zpracovatele v souvislosti s touto marketingovou akcí.

 

IV. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel dalšího marketingového zpracování (uvedený výše) na dobu 5 let od udělení souhlasu.

 

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži, aby byli jednotliví účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li organizátor či pořadatel odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

 

V. Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

VI. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

 

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

 

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.


Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

 • - podle článku 13 GDPR:
 • mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
 • mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),
 • - podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:
 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
 • mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.
 • - podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • - podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • - podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.
 • pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.
 • - podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:
 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.
 • - podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
 • - podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
 • mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.
 • - podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
 • Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.