Allez au contenu Allez à la navigation

Soutěžní pravidla

·Pořadatel soutěže: NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o. se sídlem

Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25308246, DIČ: CZ25308246

· Organizátor: Peppermint digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha 1 ,PSČ 118 00, IČO: 285 25 001, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928 (dále jen jako „Organizátor“).

 

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Bez kterých produktů se jednoduše neobejdete“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 11.10. 2017 - 27. 10. 2017 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

 

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která napíše pod soutěžní instagramový post komentář, kam na kole vyráží.

 A instagramový účet @bioderma_czech zároveň i sleduje.

Osoby mladší 18 let musí mít však k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

3. Výhry

Soutěží se celkem o: 1x stylové městské kolo

 

 

 

 

Výhry budou rozdělené dle následující mechaniky:

 

1.      místo - 1x stylové městské kolo

 

4. Výherci

Výherci budou vybíráni 3člennou porotou složenou ze zástupců organizátora, a to na základě kreativního zpracování své odpovědi. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do tří dnů od konce soutěže v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže na příslušný e-mail a poslali mu svoji doručovací adresu. Výherce je povinen zaslat svou adresu nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 60-ti dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Sdílením soutěžního příspěvku na svůj profil s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci projektu společnosti NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o., , IČO: 25308246, jako správci, a dále společnosti Peppermint digital s.r.o., IČO: 285 25 001, jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží - li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

· k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.

· k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné,město/obec a PSČ) a e-mail.

· s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 

6. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

V Praze dne 11. 10. 2017

 

Čeština