Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste zákazníkem NAOS. NAOS je společnost, která vystupuje jako správce při zpracovávání vašich osobních údajů. Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání Vašeho smluvního vztahu s NAOS.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud ho skutečně aktualizujeme, budeme vás o tom informovat. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 23.10.2018.

Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání písemností, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul.
 • Kontaktní údaje. Například emailová adresa a telefonní číslo.
 • Smluvní údaje. Například obsah smlouvy uzavřený s naší společností, včetně všech jejích dodatků, rozsah poskytovaných služeb.
 • Platební informace. Jako např. číslo bankovního účtu a výška zpoplatněných služeb, vklady a výhry.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako např. emailová korespondence.
 • Údaje o typu pokožky, onemocnění pokožky. Například v případě, pokud se nám chcete svěřit a vybrat relevantní produkt.
 • Vaše fotografie. Například při komunikací prostřednictvím Vašich blogů a příběhů chceme, aby se naši přispěvatel lépe poznali a tvořili homogenní skupinu, lépe spolu komunikovali. Považujeme to za slušné a přiměřené v případě této skupiny. Vždy je však možné uplatnit některé z práv subjektů údajů.
 • Vaše údaje, které poskytnete nebo se jejich prostřednictvím zaregistrujete. Naše Olívie (chatbot) Vás osloví při návštěvě našich webových stránek. K tomu, abyste s ní mohli komunikovat, je potřeba se přihlásit (způsob, jakým to uděláte, je na Vás; je možné se přihlásit přes Váš facebookový profil: Facebook, kterému jste udělili souhlas, nám tedy poskytne Vaše veřejně dostupné údaje (jméno, příjmení, profilový obrázek, pohlaví, nastavení jazyka a časovou zónu)). Jak a přes jaký profil se přihlásíte je už jen na Vás. Vaše přihlášení budeme považovat za Váš souhlas s komunikací touto formou. Bez Vašeho dobrovolného a výslovného souhlasu nebude možné pokračovat v konverzaci s touto aplikací. Nastavení zpracování Vašich osobních údajů i způsobu komunikace s aplikací “chatbot Olívie CZ”, si můžete kdykoliv změnit vlevo dole v části “Nastavení”.

Účely a cíle zpracovávání údajů

Správce bude zpracovávat vaše údaje na následovné účely:

 • Zákaznická administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky. Právním základem je oprávněný zájem správce.
 • Direct marketing. Zabýváme se rozvojem našich zákazníků nabídkami na míru pro ně. Právním základem je oprávněný zájem správce a souhlas daný subjektem údajů.
 • Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených s finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem je plnění zákonné povinnosti.
 • Bezpečnost a ohrožení provozu a sítě. Kontrolujeme funkčnost, bezpečnost a stabilitu provozu naší sítě, které jste účastníkem. Právním základem je oprávněný zájem správce.
 • Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů nebo pokud máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále prozkoumat. Právním základem je oprávněný zájem správce.      
 • Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (např. Shoda Vašeho jména se jmény na tzv. seznamech určených stran a dodržování zákona proti praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu. Právním základem je plnění zákonné povinnosti.
 • Marketingové souhlasy. Rovněž může dojít k využívání i jiných údajů ale výlučně na základě zvláštních souhlasů, které si od Vás předem vyžádáme. Právním základem je Váš souhlas.
 • Apikace chatbot Olívie. Na základě zpracovávaných údajů se Vám přizpůsobuje konverzace a kontinuálně se vylepšuje obsah, který dostáváte prostřednictvím aplikace “chatbot Olívie CZ”. Díky tomu jsme schopni připravovat pro Vás zajímavý a hodnotný obsah a rychleji odpovídat na Vaše dotazy. Jedním z hlavních účelů jsou speciální nabídky a propagace událostí formou zpráv zasílaných uživatelům prostřednictví aplikace “chatbot Olívie CZ” ve Facebook Messengeru. Zpracování osobní údajů probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas udělujete na začátku používání aplikace “chatbot Olívie CZ” nebo později v části “Nastavení”, kde ho můžete rovněž kdykoli zrušit. Upozorňujeme, že aplikaci „chatbot Olívie CZ“ na Facebook Messengeru mohou využívat pouze osoby starší 16 let.

Strany, které můžou mít přístup k vaším údajům

Správce údajů mohou sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

Umístění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a budou vymazány, poté co již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje během trvání Vašeho smluvního vztahu s námi. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během tohoto vztahu, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do 5 let po skončení smluvního vztahu, pokud lokální legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po skončení zaměstnání v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělili povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

V aplikaci „chatbot Olívie“ zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 let od udělení souhlasu. Po skončení tohto období požádáme o udělení nového souhlasu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH údajů

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na zákonném základě, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako subjektu údajů či zákonné povinnosti. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

Vaše práva podle zákona o ochraně údajŮ

Podle EÚ zákona o ochraně údajů máte určitá práva:

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

 • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
 • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
 • S kým vaše osobní údaje sdílíme
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
 • Jaké máte práva
 • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
 • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
 • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů. Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu nebo změnu

Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut nebo právo na vymazání

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.

Právo na omezení zpracování

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování. Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat zpracování

Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenosnost údajů

Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.

Stažení souhlasu

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout. V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na ochranaudaju@cz.naos.com. Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Inspektorát ochrany údajů. Další informace o Dozorném orgánu České republiky a postupu podávání stížností naleznete na Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).