Allez au contenu Allez à la navigation

Pravidla foto soutěže ABCDerm

  1. Pořadatel a Organizátor Soutěže:

Pořadatelem Soutěže s názvem „ABCDerm“ (dále jen "Soutěž") je společnost NAOS CZECH REPUBLIC, s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65 Nusle, 140 00 Praha, IČO: 253 08246, zapsání v C 138610 vedená u Městského soudu v Praze, prostřednictvím stránky c, (dále jen "Pořadatel"). Organizátorem soutěže je společnost Fresh Services, s.r.o.  se sídlem Nad Ostrovem 791, 14700, Praha 4, Česká republika. IČO: 28180208  (dále jen "Organizátor").

 Cílem Soutěže je získat údaje soutěžících za účelem zkvalitnění komunikace o produktech. Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

  1. Místo a čas konání soutěže:

Soutěž probíhá na microsite Pořadatele www.abcderm.cz (Dále jen "Místo konání Soutěže") v termínu od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 23:59 hod. (Dále jen "Čas konání Soutěže").

  1. Účastníci Soutěže:

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území ČR, která v době trvání soutěže splní podmínky účasti v Soutěži dle Pravidel.

 Soutěže nejsou oprávnění se zúčastnit zaměstnanci pořadatele a další osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "osoby vyloučené ze soutěže"). V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, pořadatel má právo této osobní výhru neodevzdat. Pořadatel je Rovněž oprávněn výhru neodevzdat, zjistí-li nebo bude-li mít důvodné podezření o porušení pravidel soutěže ze strany účastníka soutěže či jiné osoby, která podvodným nebo nekalým způsobem domohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

  1. Podmínky účasti v Soutěži:

 Soutěž probíhá v Čase konání Soutěže, během kterého se může Účastník zúčastnit soutěže prostřednictvím vyplnění krátkého dotazníku v Místě konání Soutěže.

  1. Výběr a zveřejnění výherců:

 Organizátor Soutěže vybere náhodným losováním do 15 pracovních dnů od skončení soutěže 131 soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v Soutěži a vyplnil formulář na microsite abcderm.cz a prostřednictvím formuláře zaslal soutěžní fotografii, na které se nachází minimálně dvě postavičky hračky ABCDerm v Místě konání soutěže. (dále jen "Výherci"). Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailového kontaktu, který uvedli při vyplnění formuláře.

Výhry:

1x ABCDerm péče na celý rok v hodnotě 12 000 Kč (hlavní výhra)

10x handmade háčkovaný ABCDerm tučňák (hračka)

20x ABCDerm batoh

100x ABCDerm Gel moussant 200ml

  1. Identifikace výherců:

Výherci bude hlavní výhra odeslaná a odevzdaná kurýrem po jeho identifikaci na základě předložení občasnkého průkazu. Ostatní výhry budou zaslány doporučeně poštou.

Organizátor s cílem předání Výhry předem kontaktuje Výherce, který splnil všechny Podmínky účasti v Soutěži v Místě konání Soutěže. Pořadatel má právo vyřadit Účastníka soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro dané výhry byly splněny, nebo ne. Výhry nemohou vyhrát Účastníci Soutěže, kteří nesplnili, nebo pouze částečně splnili podmínky stanovené pro výhry. Výherce nemá nárok na výměnu výhry za hotovost. 

  1. Osobní údaje:

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu 5 let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné do 15 dnu od doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 5 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  1. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele a Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 V Praze dne 01. 9. 2018